یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Mini Plus II
Hospedagem Mini Plus II - 300MBdisco, 10GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$28,90 ماهانه
R$78,90 سه ماهه
R$138,90 شش ماهه
R$194,90 سالانه
R$352,80 دوساله
R$473,70 سه سالانه

Midi Plus II
Hospedagem Midi Plus II - 800MB disco, 30GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$38,90 ماهانه
R$104,90 سه ماهه
R$178,90 شش ماهه
R$258,90 سالانه
R$482,70 دوساله
R$671,70 سه سالانه

Max Plus II
Hospedagem Midi Plus II - 2GB disco, 100GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$48,90 ماهانه
R$128,90 سه ماهه
R$228,90 شش ماهه
R$328,90 سالانه
R$618,40 دوساله
R$868,50 سه سالانه

Revenda Mini Rev
Revenda Mini Rev - 10Gb em disco, 150Gb de tráfego mensal, franquia em aberto, demais quotas sem limitação pré-estabelecida.
R$129,90 ماهانه
R$349,90 سه ماهه
R$622,90 شش ماهه
R$872,92 سالانه

Radio Streaming WHM/Sonic
Serviço de Radio Streaming baseado no plugin WHM/Sonic
R$120,00 ماهانه + R$30,00 هزینه تنظیم
R$342,00 سه ماهه + R$30,00 هزینه تنظیم
R$612,00 شش ماهه + R$30,00 هزینه تنظیم
R$1.080,00 سالانه + R$30,00 هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution