المنتجات والخدمات

اختر العملة:


Mini Plus II
Hospedagem Mini Plus II - 300MBdisco, 10GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$28,90 شهري
R$78,90 ربع سنوي
R$138,90 نصف سنوي
R$194,90 سنوي
R$352,80 سنتين
R$473,70 ثلاث سنوات

Midi Plus II
Hospedagem Midi Plus II - 800MB disco, 30GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$38,90 شهري
R$104,90 ربع سنوي
R$178,90 نصف سنوي
R$258,90 سنوي
R$482,70 سنتين
R$671,70 ثلاث سنوات

Max Plus II
Hospedagem Midi Plus II - 2GB disco, 100GB tráfego mensal, demais quotas de linha não-limitadas antecipadamente.
R$48,90 شهري
R$128,90 ربع سنوي
R$228,90 نصف سنوي
R$328,90 سنوي
R$618,40 سنتين
R$868,50 ثلاث سنوات

Revenda Mini Rev
Revenda Mini Rev - 10Gb em disco, 150Gb de tráfego mensal, franquia em aberto, demais quotas sem limitação pré-estabelecida.
R$129,90 شهري
R$349,90 ربع سنوي
R$622,90 نصف سنوي
R$872,92 سنوي

Radio Streaming WHM/Sonic
Serviço de Radio Streaming baseado no plugin WHM/Sonic
R$120,00 شهري + R$30,00 رسوم إعداد
R$342,00 ربع سنوي + R$30,00 رسوم إعداد
R$612,00 نصف سنوي + R$30,00 رسوم إعداد
R$1.080,00 سنوي + R$30,00 رسوم إعداد

Powered by WHMCompleteSolution